vry.cz
Robert J. Aumann – War and Peace
Abstrakt. Práce pojednává o nobelovské přednášce War and Peace profesora Roberta J. Aumanna.

Biografie

Robert John Aumann (hebrejsky ) je izraelsko-americký matematik a profesor na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Narodil se ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 1930 do zámožné ortodoxní židovské rodiny. V roce 1938 s rodinou emigroval do USA kvůli nacismu. Navzdory ztrátě majetku při emigraci se dostalo Aumannovi kvalitního židovského a všeobecného vzdělání. Vystudoval veřejnou vysokou školu City College of New York a následně v roce 1955 získal doktorát z matematiky na MIT. Od roku 1956 působí na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V roce 1990 spoluzaložil Center for Rationality
1
na Hebrejské univerzitě – jedná se o interdisciplinární výzkumné centrum s hlavním zaměřením na teorii her.
Robert Aumann je autor devadesáti vědeckých prací a šesti knih. Dle Google Scholar
2
je jeho nejcitovanějším článkem třístrankový Agreeing to disagree[1]. Je členem mnoha vědeckých společností a vyučoval na mnoha předních světových univerzitách.
Robert Aumann je ženatý a měl pět dětí. Nejstarší dítě zahynulo v První libanonské válce.
V roce 2005 společně s Thomasem Schellingem získal Nobelovu cenu za ekonomii za svou práci na prohloubení porozumění konfliktu a kooperace za využití herně teoretické analýzy. Zejména pak za jeho analýzu opakovaných her.
V této práci se budeme zabývat především Aumannovou nobelovskou přednáškou War and Peace, kterou prezentoval před převzetím Nobelovy ceny v Královské švédské akademii věd ve Stockholmu [3]. Práce čerpá i z aktualizované přednášky prezentované na Asian Science Camp 2012 [2].

Přednáška War and Peace

Války a jiné konflikty jsou největšími původci lidského utrpení. Válka a mír, to nejsou pouze náhodná období dějin, jsou to samostatné fenomény. A jako takové by měly být konflikty studovány ve své obecnosti – je potřeba se odklonit od studia pouze jednotlivých konkrétních konfliktů. Prvně je potřeba zodpovědět otázku, proč homo economicus – člověk racionální – vede války?
Definice. Jednání osoby je racionální, pokud nejlépe vede k dosažení její cílů (s jí dostupnými informacemi).
Dle výše uvedené definice, bohužel, válka může být racionální (stejně jako mnoho problémů světa). Tento fakt však současně umožňuje tento problém vhodně uchopit a analyzovat. Výsledkem může být pochopení podnětů, které vedou k válce a navržení mechanismů, které ji mohou zabránit.
Vhodným modelem dlouhodobých interakcí jsou opakované hry. Opakovaná hra nad hrou G je superhra G , ve které jsou strategie hráčů definovány nad celou posloupností opakování bázové hry (budeme se zabývat pouze nekonečně opakovanými hrami). Teorie opakovaných her je schopna zahrnout i takové fenomény, jako je altruismus, kooperace, důvěra, loajalita, pomsta, hrozba – které se na první pohled mohou jevit iracionálně. Ačkoli modelovány teorií her, nejsou tyto fenomény zcela vědomě a racionálně subjekty voleny. Spíše se zdá, že se u lidí evolucí (ne nutně genetickou, ale spíše „sociální“) vyvinuly normy, které jsou z velké části úspěšné a téměř optimální.
Jeden z největších objevů teorie her je, že evoluce vede ke strategické rovnováze (Nashovu ekvilibriu). Hráči jsou ve hře ve strategické rovnováze, pokud jsou jejich strategie vzájemně optimální – kde tahy jednotlivých hráčů jsou racionální v daném strategickém prostředí.
Dalšími koncepty rovnováh jsou
Bayesovská rovnováha
pro hry s neúplnou informací,
Perfect equilibrium
zpřesňující Nashovu rovnováhu v dynamických hrách,
Korelované ekvilibrium
zobecňující Nashovu rovnováhu, kde se hráči rozhodují pod vlivem jistého signálu
Strong Nash equilibrium (silná rovnováha)
ve které si nemůže polepšit současnou změnou strategií žádná podmnožina hráčů.
Nyní zkoumejme, jak se výše uvedené rovnováhy dají aplikovat na opakované hry, tedy ne pouze na jednotahové hry. Zaměřme se na aspekt kooperace a jak lze dojít k závěru, že opakované hry umožňují kooperaci.
Definice. Výsledek hry je kooperativní, pokud si žádný hráč nemůže garantovat lepší výsledek.
Je potřeba zdůraznit, že kooperativní profil není nutně v rovnováze, ale je výsledkem dohody.

Vzájemně velkorysá hra

Popišme nyní ilustrativní hru H , která nám usnadní další výklad (v tabulce 1). Hru hrají dva hráči – Rovana a Kolin. Každý hráč volí mezi sobeckou strategií získat 1 000 $ pro sebe nebo kooperativní strategií získat 3 000 $ pro druhého hráče.
Jsou-li oba hráči kooperativní, získávají každý 3 000 $. Je-li jeden hráč kooperativní a druhý sobecký, pak sobecký hráč získává 4 000 $. Hrají-li oba hráči sobecky, pak získávají každý pouze 1 000 $. Strategickou rovnováhou v jednotahové hře je zřejmě profil (Sobec, Sobec). Profil (Kooperace, Kooperace), který každému hráči vynese 3 000 $, je zřejmě kooperativním profilem, protože žádný hráč nemůže sobě garantovat lepší výsledek. Tento profil však není dosažitelný v rovnováze (analogie s vězňovým dilematem).
Ačkoliv kooperativní profil není rovnovážný, lze jej dosáhnout pomocí dohody. Dohoda však musí být vynutitelná.

Tabulka 1: Vzájemně velkorysá hra H

Vztah opakovaných her a kooperace.

Důležité poznání je, že opakování funguje jako vynucovací mechanismus, který umožňuje hrát kooperativní profil v rovnováze – kdy každý hráč jedná dle svého zájmu a není potřeba explicitní dohody. Ostatně toto poznání je v souladu s naší intuicí – lidé v dlouhodobých vztazích skutečně mnohem více spolupracují.
Na příkladu hry H vidíme, že při jednotahové hře oba hráči volí sobectví a získají 1 000 $ každý. Kdyby hráli oba kooperativně, svádělo by každého z nich polepšit si hraním sobecké strategie, která je pro sobce výhodnější. Hra tedy nutně končí ve vzájemně sobeckém profilu, který tvoří rovnováhu.
Ale v opakované hře H existuje možnost, jak hrát kooperativně. Hráči se mohou vzájemně trestat. Pokud jeden hráč hraje sobecky, druhý jej potrestá taktéž sobeckou strategií. Z dlouhodobého hlediska již není sobecká strategie výnosná. Dokonce strategie hrát kooperativně a trestat sobectví je ve hře H rovnováhou v Nashově smyslu.
To co udržuje rovnováhu v těchto hrách je hrozba trestu. Existuje zde však jedna záludnost. Hráči musí být dostatečně citliví k budoucnosti. Jejich ohodnocovací faktor budoucího zisku musí být dostatečně vysoký. Pokud pro hráče nemá dostatečnou hodnotu odměna v budoucnosti (např. hráč necitlivý k budoucnosti by raději okamžitě dostal 50 $ než 1 000 $ až za rok), pak kooperace není možná. Pro hráče necitlivého k budoucnosti je totiž lepší být sobecký nyní, protože okamžitý vyšší zisk nyní má pro něj vyšší užitek než trest někdy v budoucnu.
„Chtít mír okamžitě může způsobit, že jej nikdy nedosáhneš – ani nyní, ani v budoucnu. Ale pokud dokážeš čekat, možná míru dosáhneš již nyní.“ Důvod je již zřejmý: Strategie, která je schopna dosáhnout kooperace v rovnováze v opakované hře zahrnuje trestání v jednotlivých pod-hrách pokud ke kooperaci v dané fázi nedochází. Pokud jsou hráči příliš zaměření na současnost a málo si cení budoucnosti, pak sobecký zisk nyní může převážit nad možnými následky. To maří hrozbu trestu v budoucnosti.

Folk teorém

Výše uvedené je speciálním případem obecného principu známého jako folk teorém, který tvrdí, že libovolný kooperativní profil libovolné hry G je dosažitelný jako rovnováha v superhře G – a to i když tento profil není rovnováhou v G . Pro každou hru G tedy platí
Tvrzení. Kooperativní řešení hry G se shoduje s rovnovážným řešením její superhry G .

Perfect folk teorém

Perfektní ekvilibrium znamená, že hrozba trestu je důvěryhodná, tedy že pokud ji musí hráč uplatnit, tak po jejím uplatnění je stále v rovnováze. Pokud nás tedy trestání něco stojí, tak zřejmě není nejlepší strategií oponenta trestat do nekonečna. Může být tedy v opakovaných hrách docíleno kooperativního výsledku pomocí perfektního ekvilibria (a ne pouze strategického ekvilibria)?
Kladnou odpověď na předchozí otázku nám podává perfect folk teorém:
Tvrzení. Kooperativní řešení hry G se shoduje s perfektním řešením její superhry G .
Z důkazu perfect folk teorému vyplývá zajímavý důsledek: společnost v mnoha ohledech funguje díky faktu, že hráč trestá hřáče. A co více, druhý hráč trestá prvního, pokud nedodržuje předepsané trestání. A tak dále. Příklad: zastaví vás policista a požaduje od vás pokutu za překročení rychlosti. Mohli byste mu nabídnout úplatek, ale máte strach, aby vás neobvinil z úplatkářství. Pokud by policista chtěl úplatek přijmout, má zase on strach, abyste jej neobvinili z přijetí úplatku. A proč byste jej měli udat? Protože máte strach, aby neudal on vás. A tak dále.

Silná rovnováha

Nyní popíšeme poslední důležitý koncept. Řešení hry leží v jádře, pokud si žádná množina hráčů nemůže přilepšit. Hráči ve hře jsou v silné rovnováze, pokud se nevyplatí odchýlit z rovnováhy žádné podmnožině (při odchýlení si alespoň jeden člen podmnožiny pohorší).
Tvrzení. Řešení v jádře hry G se shoduje se silnou rovnováhou v její superhře G .

Závěr

Tři teorémy představené výše jsou realizací Nashova programu – vytvářejí most mezi most mezi kooperativní a nekooperativní teorií her. Shrnutí, co nám teorie her může říci o válce a míru zní: I bez externí autority vynucující dohody (např. Boha) lze na světě vybudovat mír. Přítomnost zbraní je však nevyhnutelná, stejně jako jimi vytvářená hrozba. Kdo chce mír, chystá válku.

Reference

Aumann, Robert J, "Agreeing to disagree", The annals of statistics (1976), 1236--1239.
Robert Aumann, "Robert Aumann homepage".
Hart, Sergiu, "Robert Aumann's game and economic theory", The Scandinavian Journal of Economics (2006), 185--211.
The Nobel Foundation, "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2005".
The Nobel Foundation, "Prize Lecture by Robert J. Aumann (43 minutes)".
Osborne, Martin J, "A course in game theory", Cambridge, Mass.: MIT Press (1994).
Wikipedia, "Robert Aumann".